30 lane travay pou zafè moun andeyò a kaba

lundi 12 décembre 2011

Premye distribisyon pousen ki soti nan enkibatè a nan kad pwojè ITECA-CCHC

Jou ki te 7 desanm 2011 lan ekip Iteca ak CCHC te òganize yon seremoni nan okazyon distribisyon premye pousen ki soti nan enkibatè a.Ki moun ki te patisipe nan seremoni sa a ? Pou ITECA se yon manm fondatè Georges Werleigh ak pou CCHC Hervens Jeanty ak Hugues Joseph,reprezantan kowoperasyon peyi Kanada Dominique Roseti, Sekretè Deta pou pwodiksyon animal Michel Chancy,pou minitè agikiliti se Bernadette Charles ki nan SDDAO Leogane ak Jean Michel Gaznor ki nan Bac Gresy, reprezantan ministè planifikasyon Michel Contan, depite sikonskripsyon Gresye a Ronald Oscar, majistra Michelet Paul, ak 2 manm nan Katel Kazek seksyon Ti Boukan Belice Jean Elissaint,Francois, Telus reprezantan benefisyè yo Mystha Pierre ak plizyè benefisyè pami 500 yo ki te vin chache pousen. Se tout ekip ITECA a ki te mobilize pou fè aktivite sa a reyisi. Nap raple pou tout moun pwojè sa a te kòmanse depi nan mwa oktòb 2010.Pou derape nou te mobilize epi rive estriktire 500 jèn (300fanm 200gason) òganizasyon nan kominote a te chwazi. Pandan mwa novanm pou rive desanm 2010 nou reyisi fòme 20 ajan pandan 3 semèn. Ajan sa yo fè swivi sou teren voye je gade kijan benefisyè ap gade poul yo, kontwole epi bay poul yo swen lè yo merite. Nan menm peryòd sa a nou òganize yo konpay vaksinasyon kote asanm ak 20 ajan ki te pran fòmasyon nou rive vaksinen 3000 tèt volay. Se nan moman sa a 500 jèn yo te pran yon fòmasyon sou teknik pou fè elvaj poul.
Nan mwa janvye 2011 pou rive avril 2011 500 jèn yo te pran fòmasyon sou kijan pou jere yon ti antrepriz. Se nan menm peryòd la nou te distribiye materyèl pou benefisyè konstwi ti poulye yo ,materyèl sa yo gen ladan l :Bwa ki soti lòt bò,griyaj metalik, klou, 4 fèy tòl, 2 majwa ak 2 abrevwa. Soti mwa me 2011 pou rive jen nou te ditribiye 7000 poul ak 1000 kòk Zenga ak Wouj.
Nan mwa dawou 2011 nou te kòmanse enstale yon enkibatè ki pran 19000 ze. Nan mwa sektanm 2011 lan poul yo ponn 72 ooo ze .Nan mwa oktòb 2011 nou kòmanse ranmase ze fètil epi fè premye enkibasyon.Nou kòmanse konstwi yon pousiyè epi pwodiksyon ze a vin monte nan 83000. Nan mwa novanm 2011 premye lo pousen kòmanse kale, nou vaksinen 9000 tèt volay epi nou distribye pousen ki te nan enkibatè a bay benefisyè yo.Pandan seremoni an tout moun ki te pran la pawòl te voye gwo kout chapo pou ITECA ak CCHC ki reyalize gwo pwojè sa a nan Ti Boukan.Gen moun ki kwè pwojè sa se yon modèl pou anpil lòt zòn ta dwe swiv. Nou espere ITECA ap kontinye vanse asanm ak CCHC ak òganizasyon nan Ti Boukan yo pou reyalize lòt pwojè pou kore pwodiksyon peyi a.Se ak kè kontan anpil benefisyè te vin pran ti pousen yo apre seremoni an.

dimanche 20 novembre 2011

Pwojè rekonstriksyon kay nan Ti Boukan ap vale teren.


Pwojè rekonstriksyon kay nan Ti Boukan ap vanse tout bon. Depi nan fen mwa Oktòb la gen plizyè kay nan lokalite Fonma ak Ti Ginen ki kòmanse kouvri , benefisyè yo kontan anpil pou jan travay yo ap mache. Sou 100 kay ITECA gen poul konstwi en kolaborasyon ak Caritas Suisse gen plis pase 70 ki fin pare pou resevwa twati. Se sitou nan lokalite kote kamyon pako ka rive gen 30 kay ki pako pare, anplis de difikilte wout la gen lapli ki bay anpil pwoblèm nan transpò materyo pou rive kote nap konstwi kay yo . Pou rezoud pwopblèm transpò sa nou te oblije itilize bèt tankou milèt ak cheval. Nou espere ak kanpo sezon lapli a bay depi kèk jou transpò materyo yo ap vin pi fasil. Nou sèten tou anvan lane a fini tout kay ap gen tan fini pou tout 100 benefisyè gentan rantre nan kay yo avan 12 janvye 2012 ak kè kontan.

Ekip medsen SFD(Sante Fòmasyon Devlopman) yo kontinye fòmasyon pou ajan sante ,pwomotè ak matwòn nan Ti Boukan ak kolaborasyon ITECA.
Soti 31 Oktòb pou rive 11 Novanm ekip SFD a retounen pou nan Ti Boukan pou kontinye pwogram fòmasyon pou ajansante,pwomotè, ak matwòn yo Pandan sesyon sa a fòmatè SFD yo anplis de tèm tankou alètman, dyare, maladi po, medsen yo te travay ak patisipan yo sitou sou enpòtans vaksinasyon . Poukisa paske yo te konstate anpil ti moun nan Ti Boukan pa gen kanè vaksinasyon.Se pou rezon sa a yo prepare yon fòmilè pou pwomotè yo reyalize yon ankèt sou kesyon vaksinasyon an. Kòm nou abitye fèl ekip SFD a fè plizyè klinik mobil nan 4 lokalite sa yo : Laflè, Nakou, Madotan, ak Nan Goula. Nan chak klinik sa yo medsen SFD yo konsilte pou piti 80 epi moun yo te jwenn medikamen gratis.Moun Ti Boukan ak ITECA voye yon gwo kout chapo pou tout ekip SFD a pou bon jan travay sa a yap fè nan zòn nan depi kèk tan.

mercredi 26 octobre 2011

Pwojè poul ak CCHC nan Ti Boukan ap vanse

Pwojè sa a te derape nan mwa oktòb 2010, nap raple nou pwojè sa a, se yon pwojè ki gen pou objectif pou kreye aktivite ki pou pèmèt jèn nan seksyon Ti Boukan rantre lajan epi pou pi devan monte yon ti antrepriz. Gen 500 jèn ki benefisyè dirèk nan pwojè a 300 fanm ak 200 gason, antou nou distribye 7000 poul ak 1000 kòk Zenga ak Wouj ki gen laj 8 semenn, chak benefisyè resevwa 14 pou ak 2 kòk. Distribisyon poul yon te fèt nan mwa me ak jen. Alapapòt pwojè a nou te fè 2 seri fòmasyon pou 500 benefisyè yo, yon fòmasyon sou jesyon ti antrepriz ak yon fòmasyon sou teknik elvaj poul. Apre fòmasyon an, nan mwa avril nou te kòmanse distribiye materyèl pou konstwi kalòj pou poul yo tankou : griyaj, tòl, bwa, klou, manjwa ak abrevwa. Chak benefisyè jwenn 10 mèt griyaj, 4 fèy tòl, 2 manjwa, 2 abwevwa, plis bwa ak klou. Depi mwa jiyè ak dawou poul yo kòmanse ponn, pandan dawou ak sektanm nou enstale yon enkibatè pou kale ze yo, enkibatè sa a gen kapasite 19200 ze. Nan mwa sektanm 2011 lan benefisyè yo ranmanse plis pase 69000 ze. Ze sa yo benefisyè yo vann yo pou 125 goud chak katon 30 ze. Pou nouri poul yo, benefisyè yo resevwa chak 12 jou yon sak manje ki peze 55 liv. Soti 17 pou rive 21 oktòb benefisyè yo pote plis pase 8000 ze fètil pou mete nan enkibatè a. Vandredi 21 oktòb la nou mete enkibatè a anmach,nap tann vandredi 11 novanm pou nou retire premye ti poul ki kale yo.Nou konstate pwojè a kòmanse gen retonbe pozitif sou kominote a, jèn yo kòmanse vann ze pou rantre kòb, 500 fanmiy vin jwenn plis ze pou manje, vin gen plis ze ki disponib nan zòn nan, motosiklèt fè ti kòb yo nan transpòte manje poul epi ankouraje espri inityativ kay jèn yo

lundi 27 juin 2011

ITECA ak SFD ap kontinye ak seri fomasyon pou pwomotè matronn ak ajan santeSoti Lendi 10 pou rire 24 jen 8 pwomotè 7 Ajan sante ak 4 matròn patisipe nan yon dezyèm sesyon fòmasyon SFD ap anime. Padan 2 semèn sa yo ekip SFD a ki gen ladanl 2 jinekolog, 2 generalis 2 enfimyè ak yon lojistisyèn travay ak estajyè yo sou tèm gwosès ak planing.Jan sa abitye fèt sesyon an te divize an 2 pati yon pati teyorik ak yon pati pratik. Pati teyorik la fèt nan sant ITECA a epi kote pratik fèt sou fòm klinik mobil kote estajyè yo tou pwofite aprann metrize ki jan yo pran tansyon ak tanperati malad yo epi panse moun ki gen blesi. Nan klinik mobil sa yo ekip SFD a tou pwofite bay popilasyon an Ti Boukan swen sante ak medikaman.Nan sesyon sa a ekip ITECA ak SFD te fè klinik mobil nan 3 lokalite :Nan Elèv, Koray Obri, ak Belvue. Nan klinik mobil sa yo ekip SFD a konsilte plis pase 160 malad sitou fanm ak ti moun.Padan klinik mobil yo tap fèt pwomotè yo te gaye ozanviwon kote kilnik yo ap dewoule pou motive moun yo sou nesesite lave men yo avan yo manje,pou pran fè twalèt lakay yo ,pou netwaye sous dlo ak fontèn yo. Menm apre ekip SFD yo ale pwomotè yo gen pou kontinye fè travay sansibilizasyon nan mitan popilasyon an. Pou klotire dezyèm sesyon an estajyè yo te òganize yon sware kiltirèl pou remèsye epi pou di ekip FSD a arevwa

dimanche 22 mai 2011

Powjè ITECA ak CGF nan Ti Boukan Gresye ap vansePwojè ITECA ak CGF la ap vanse . Ki sa pwojè sa ye? Se yon pwojè ITECA te pwopoze CGF pou ede 500 jèn 300 fanm ak 200 gason jwenn yo chak 14 poul ak 2 kòk. Avan jèn sa yo benefisye poul sa yo pran 2 modil fòmasyon, yonn sou sante animal ak yonn lòt sou jesyon. Pou konye a modil fòmasyon yo prèske fini, depi kèk jou ekip ITECA kòmanse livre poul pou kèk benefisyè. Benefisyè sa yo te deja resevwa materyèl pou konstwi kalòj pou poul yo, epi kèk jou apre yo te vin resevwa manje pou poul yo.Depi kèk jou gen benefisyè ki kòmanse resevwa poul yo. Ekip ITECA te deplase depi granm maten nan plizyè lokalite pou distribiye poul yo bay benefisyè yo. Koulye a benefisyè ap pran swen poul yo pou yo ka grandi pi vit ak pou yo pa malad. Lè poul sa yo ponn benefisyè yo ap vin mennen poul nan ITECA pou yo kale ze yo nan yo enkibatè ki adizpozisyon yo. Ekip ITECA espere pwojè sa ap pèmèt ogmante pwodiksyon ze ak poul nan kominote a, epi kreye yo aktivite pou fè kòb pou jèn nan lokalite a.