30 lane travay pou zafè moun andeyò a kaba

mardi 10 novembre 2009

Moniman istorik ki sou lagraba Fò Delpech nan CHèn Mate Akayè ak Gwòt Anacaona Ti Boukan Gresye

Plizyè kote nan peyi a gen yon bann sit istorik ki abandone ki fin kraze. Anpil fwa menm moun ki nan zòn nan pa menm konnen enpotans moniman sa yo . Nou ka pran pou egzanp nan Chèn Mate ki nan komin Akayè gen peyizan ki rele fò yo miray.Gen peyizan ki panse se blan franse ki te bati fò sa yo. Ki sa ki fè peyizan panse konsa ?Gen moun ki di se paske peyizan pa enfòme, gen lòt ki di se paske leta pa enterese ak moniman yo paske leta pa menm konnen egzistans moniman yo. Antouka li enpòtan anpil pou òganizasyon peyizan ki gen moniman sa yo bò lakay fè popilasyon an konnen enpòtans moniman sa yo Fòk nou fè popilasyon konnen trè byen nan ki sikonstans zansèt nou yo te konstui moniman sa yo ,se ak swè ak ak san yo yo te bati moniman yo . Fòk òganizasyon yo fè moun kap viv bò kote moniman yo koprann se pou yo pwoteje moniman yo. Se akòz penyen lage dirijan noun yo ki fè plizyè fò sa yo fin kraze konsa. Fò sa yo se de moniman istorik pou elèv lekòl te dwe vizite pou konnen epi konprann pi byen istwa peyi a. Moniman sa yo se kote pou tout sitwayen nan peyi a ta vizite pou konprann ki gwo sakrifis zansèt yo te fè pou yo te ka konsève dwa granmoun peyi a ki jodi a sou lokipasyon.

lundi 9 novembre 2009

Dènye seri kou ratarapaj pou ajan veterinè yo nan Sant ITECA Ti Boukan GresyeSoti 5 pou rive 9 novanm 2009 sektè teknoloji ITECA te òganize twazyèm seri kou ratrapaj pou 23 ajan veterinè pou lane a. Nan seyans fòmasyon a te gen 23 ajan veterinè ki te soti nan komin Gwomòn , Vèrèt,Savanèt,Granbwa,Akayè,Gresye.Objektif fòmasyon sa a se toujou nan kad pou ogmante konesans ajan yo epi ranfòse kapasite ajan veterinè pou pran swen bèt elvè yo pi byen epi montre elvè yo ki meyè fason pou okipe bèt yo .An kolaborasyon ak Dr Rodney,Dr Masela ki se reprezantan ministè lagrikilti sektè teknoloji ITECA a ak Agr Dirk te fè yon rale so ou tèm tankou : Bakteri, virus, ak diferan maladi yo ka bay. Nan fòmasyon an fòmatè yo te gade ak ajan ki prekosyon yo ka pran pou pwoteje bèt yo kont diferan maladi epi ki tretman ki pi bon pou bèt yo.Fòmatè yo te fè ajan veterinè konprann nesesite pou yo montre elvè bay bèt yo manje ki byen balanse epi gade bèt yo nan pi bon kondisyon. Dr Rodney te mande ajan yo pou toujou avèti ministè lè yo konstate gen yon maladi ki fèk parèt nan zòn yo.Nan sans sa a ITECA te fè ajan veterinè yo jwen nimewo telefòn DR veterinè ki responsab direksyon santé animal ki nan laboratwa Tamarinye ak nimewo telefòn Dr veterinè ki responsab nan chak komin kote ajan yo ap travay