30 lane travay pou zafè moun andeyò a kaba

vendredi 11 décembre 2009

Pou klotire lane 2009 delege regwoupman òganizasyon te fè yon dènye rankont pou yo evalye aktivite yo reyalize ansanm ak ITECA ..

Pandan 2 jou 7 ak 8 Desanm 2009 lan ekip fòmasyon ITECA a delege regwoupman òganizasyon ki soti nan 6 komin Gresye, Akayè, Senmak, Vèrèt,Gwomòn. Objektif rankont sa a se pou gade ansanm ak regwoupman yo :

  • Ki aktivite ITECA te reyalize ak regwoupman yo
  • Kijan aktivite regwoupman te reylize pou kont yo .
  • Kijan animatè ak animatris ITECA yo te ede yo vanse.
  • Ki pwopozisyon yo genyen pou lane 2010 lane

Ekip fòmasyon an te brase lide ak tout regwoupman yo sou divès pwoblèm y ap konfwonte bò lakay yo epi ki pi bon solisyon yo ka jwenn pou rezoud pwoblèm yo. Direktè ITECA te fè yon rale sou diferan difikilte enstitisyon ap konfwonte pou jwen kòb pou akonpaye òganizasyon yo. Se yonn nan rezon ki fè nan chak komin ITECA te chwazi yon filyè espesyal pou devlope ak peyizan yo . Nan sans sa a Gwomòn se filyè mango,Savanèt se zaboka, Vèrèt se kabrit, Chèn mate se legim epi Sen Mak se legim. Delege yo te tou pwofite vizite fèm ITECA sou sipèvizyon animatè yo ki tap bay yo enfòmasyon. Nan fen rankont evalyasyon te òganizasyon yon bèl sware kiltirèl kote plizyè delege te eksprime talan epi byen amize yo tou.Nou bat yon gwo bravo pou yo.

vendredi 4 décembre 2009

Vire won ITECA nan Chen Mate Vèrèt ak Savanèt pou vizite jaden legim yo ak pou gade jesyon famasi veterinè ki nan komin sa yo


Soti 23 pou rive 27 novanm yon ekip ITECA te fè yon vire nan 3 komin Akayè (Chèn Mate) Vèrèt ak Savanèt. Objektif vizit sa a se pou te rankontre reprezantan manm regwoupman ki ap jere famasi veterinè ITECA mete nan diferan komin sa yo. ITECA mete famasi veterinè sa yo pou pèmèt peyizan yo jwenn medikaman ak swen sante pou pi bon mache.Inisyativ sa rantre nan pwogram ITECA genyen pou kore pwodiksyon peyizan.Nan vire won sa a ekip ITECA pwofite tou pou vizite jaden legim regwoupman peyizan Chèn Mate ap jere. Ekip ITECA vizite lakou Anri yon peyizan Vèrèt ki gen nan lakou l: yon pak kabrit, 2 basen pwason ak jaden zèb ak lòt plant ki bon pou kabrit. Nan Vèrèt ak Savanèt nou pwofite fè yon spòt nan radyo Chandèl nan Vèrèt ak radyo Boukan nan Savanèt pou fè pwomosyon famasi veterinè yo. Nan chak radyo sa yo nou fè yon emisyon pou ankouraje peyizan yo pran swen bèt yo pi byen pou yo ka jwenn bon rannman.

Iteca ap fè pwomosyon yon lòt kalite elvaj kabrit
Padan 3 jou 1 pou rive 3 desanm 27 peyizan ki se manm regwoupman òganizasyon ki soti nan komin Akayè ( Chèn Mate)ak Vèrèt,patisipe nan yon fòmasyon sou elvaj kabrit.Objektif fòmasyon sa a se pou fè peyizan sa yo soti nan nivo gadè kabrit pou vin tounen elvè tout bon. Lè nou konsidere ki enpòtans kabrit genyen nan ekonomi peyi a , se kabrit ki vyann ki pi chè nan peyi a ,epi se bèt ki manje plis varyete plant ak zèb ki donnen prèske nan nenpòt tè.Se poutèt sa ITECA te wè nesesite pou fòmasyon sa a ak peyizan yo pou pèmèt fè elvaj kabrit pi byen ak pou ogmante pwodiksyon kabrit nan peyi a epi fè plis kòb tou. Peyizan te gen chans fè konesans ak Anri yon peyizan Vèrèt ki se yon modèl nan fason li pran swen kabrit li. Padan fòmasyon sa a ansanm ak peyizan yo nou jwenn sou fèm ITECA plis pase 60 plant ak zèb kabrit konn manje. Apre fòmasyon an chak patisipan te ale ak 3 sachè zèb pou yo al fè jaden zèb pou kabrit yo manje. ITECA pran inisyativ sa a nan lide pou ankouraje peyizan fè pratik pou plante manje pou bèt yo .