30 lane travay pou zafè moun andeyò a kaba

vendredi 30 octobre 2009

ITECA kontinye ogmante kapasite 23 ajan veterinè


Soti lendi 26 pou rive 29 sektanm 2009 lan sektè teknoloji ITECA a te òganize yon kou ratrapaj pou 23 ajan veterinè ki soti nan 7 komin nan peyi a. Objektif kou sa se bay jan yo plis konesans nan domèn sante bèt. Nan fòmasyon sa fòmatè yo te fè yon rale sou maladi tankou : PPK , chabon , raj, teshen ak plizyè lòt maladi ki konn atake bèt yo. Fòmatè yo te bay anpil esplikasyon sou ki yon virus ak sa ki bakteri. Apre kou teyorik yo fòmatè yo te òganizayon klinik veterinè toupre lokal ITECA a nan Ti Boukan kote ajan veterinè yo te fè anpil egzèsis pratik tankou : konsilte kèk bèt ki malad,fè deparazitaj pou bèt ki gen parazit, pike bèt ki manke vitamin, chatre kochon.Peyizan nan zòn ti boukan te tou pwofite vini ak bèt yo ki malad pou jenn tretamn pou yon ti kras kòb.Nan fen kou ratrapaj lan plizyè ajan veterinè te pwofite achte medikaman nan famasi ITECA a pou yo ale fè tretman bò lakay yo .

lundi 19 octobre 2009

Dezyèm rasanbleman pou tabli yon mouvman fanm peyizan nan okazyon 15 oktòb 2009 laNan okazyon 15 Oktòb la ki se jounen entènasyonal fanm riral plis pase 100 fanm te vin patisipe nan dezyèm rasanbleman pou tabli yon mouvman fanm riral . Rasanbleman sa a te fèt nan lokal ITECA Ti Boukan Gresye, sou inisyativ sektè fanm ITECA a. yo. Delege òganizasyon fanm peyizan yo te soti nan plizyè komin. Objektif rasanbleman sa a se reflechi sou dat 15 oktòb la epi gade ki jan yo ka mete fòs yo ansanm pou batay pou yo chanje kondisyon lavi yo . Men deklarasyon ki soti apre rasanbleman an.

Ti Boukan, 16 oktòb 2009
DEKLARASYON FINAL NAN OKAZYON RASANBLEMAN FANM PEYIZAN
13-16 OKTÒB 2009 NAN TI BOUKAN GRESYE
Nou menm delegasyon san(100) fanm peyizan ki soti nan 10 òganizasyon fanm peyizan(Regwoupman fanm peyizan Gwomòn, Regwoupman Òganizasyon fanm peyizan Senmak, Regwoupman Òganizasyon Fanm peyizan Chèn Mate, Regwoupman Òganizasyon Fanm peyizan Savanèt, Regwoupman Òganizasyon fanm peyizan Vèrèt, POPNO(ki soti nan 10 komin nan Nòdwès), Fanm peyizan SOFA, Fanm peyizan TK, Fanm peyizan Gresye, Fanm peyizan MOFOD, Fanm peyizan Chantal, Fanm Peyizan Kanperen, Reprezantan branch fanm MPP, nou reyini nan dat 13-16 oktòb pou selebre jounen mondyal fanm riral. Nan okazyon sa a nou pwofite brase lide sou kondisyon lavi nou, sou kondisyon travay nou.
Jounen 15 oktòb la marye ak 16 oktòb ki se jounen lamanjay. Men nou menm fanm peyizan nou pwofite okazyon sa a pou nou reflechi sou souverènte nou kòm fanm k ap pwodui pou bay peyi a manje, epi n ap gade kijan pwodui pèpè ap fin kraze pwodiksyon nou yo, devan je leta nan peyi a ki pa janm fè yon aksyon pou valorize pwodui nou yo, ni pou frennen kontrebann.
Jounen 15 oktòb la marye tou ak jounen 17 oktòb ki se jounen asasinay Desalin ak jounen lit kont lamizè. Nou wè yon lòt fwa ankò se yon asasinay leta ap fè sou nasyon an, lè li louvri vant peyi a bay pwodui pèpè pou kraze tout pwodiksyon nasyonal la epi pou lage nou menm fanm peyizan nan mizè pi rèd toujou.
Lè nou konsidere nou menm fanm peyizan kise motè pwodiksyon nasyonal la, lè nou konsidere se nou menm ki bay peyi a manje, lè nou konsidere nou pa gen tè pou nou travay, se nan plàn, de mwatye, fèm, ipotèk nou ye, lè nou konsidere nou pa gen zouti pou nou travay, se lwe n ap lwe, se nan redi di pou nou achte yon ti semans, lè nou konsidere tout rivyè nou yo se nan lanmè y al tonbe, lè nou konsidere pakèt maladi k ap ravaje bèt ak plant nou yo, lè nou konsidere nou pa gen wout pou transpòte pwodui nou yo nan mache,lè nou konsidere pwodui nou yo pa gen valè sou mache a, lè nou konsidere nou pa gen lopital, nou pa lekòl pou pitit nou, lè nou konsidere enpòtans fanm peyizan nan pwodiksyon nasyonal la ,lè nou konsidere zak vyolans k ap fèt nan seksyon kominal yo, lè nou konsidere kijan pitit nou pa ka gen bon batistè,lè nou konsidere anpil nan nou pèdi batistè ak lòt papye enpòtan nan pasaj siklòn yo,men rekòmandasyon nou fè bay leta ayisyen:
1) Fè bon jan refòm agrè entegre pou fanm peyizan ka pwodui plis manje pou pitit peyi a sispan trennen bòl yo devan lòt peyi.
2) Mete bon teknisyen ki fòme pou akonpaye nou menm fanm peyizan nan travay latè ak nan gadinaj.
3) Konstui mache ak bon wout nan tout seksyon riral yo pou pwodui nou yo sispann gaspiye
4) Mete sant sante nan tout seksyon riral yo pou nou menm fanm peyizan sispann mouri nan fè pitit.
5) Konstui lekòl fondamantal ak pwofesyonèl pou fòme pitit nou yo ki pou pran la relèv nan pwodiksyon an ak pi bon teknik.
6) Arete, jije epi kondane tout moun k ap fè zak vyolans sou fanm peyizan, sou ti fi ak sou lòt moun nan kominote a.
7) Bay ONI posibilite pou l mete biwo nan tout seksyon kominal yo pou bay pitit nou, mari nou ak nou menm bon batistè,
8) Refè batistè ki pa bon yo, epi bay tout moun ki pèdi batistè yo ak lòt papye enpòtan nan pasaj sikòn yo, nouvo papye pou ki idantifye yo, idantifye byen yo genyen.
INITE SE FÒS POU KORE BATAY FANM PEYIZAN YO!!!!!!!
Komisyon inisyativ pou tabli Mouvman Fanm Peyizan:
Louidor Sherlie……………………………Regwoup Fanm Peyizan MariJàn Gwomòn
Dieucilia Altidor………………………………………..SOFA
Marie Guerda Jérôme………………………………….SOFA
Bienheureuse Noël…………………………………… RARA DELMA( CHANTAL)
Silphane Antoine……………………………………Regwoupman Fanm Peyizan Vèrèt
Christna Dérat ………………………………………Platfòm Fanm Peyizan Gresye
Chery Silencia ……………………………………….POPNO
Francise Thélon…………………………………Regwoupman Fanm Peyizan Klèerez
Adeline Jean…………………………………………….. MPP
Chimène Suprême…………………………….Regwoupman Fanm Peyizan Chèn Mate
Gracita Osias………………………………… Sektè Fanm ITECA
Marie Vita Telcy………………………………Sektè Fanm ITECA
Idovia R.Louima……………………………...Sektè Fanm ITECA
.

vendredi 9 octobre 2009

ITECA ap ankouraje òganizasyon peyizan yo pou pwoteje tè yoSoti 6 pou rive 8 Oktòb 2009, 2o manm òganizasyon peyizan ki soti nan komin: Gwomòn,Vèrèt, Savanèt, Akayè, Senmak, ak Gresye patisipe nan yon fòmasyon sou konsèvasyon sol. Dapre agronòm Dieugrand Jean Baptiste ki se responsab sektè teknoloji ITECA objektif fòmasyon an ,se pou ranfòse kapasite manm òganizasyon nan pwoteje anviwonman bò lakay yo.Lòt objektif fòmasyon sa a se pou aprann manm òganizasyon yo nesesite pou plante zèb pou bay bèt manje. Lè nou konsidere nan tan sechrès bèt konn pa jwenn ase manje pou yo manje ,lè konsa peyizan lage bèt pou y al chache manje pou kò yo , se lan konsa bèt manje ti pye bwa ki kòmanse pouse.Dapre agronòm Diuegrand 75 pousan tè peyi a se tè mòn, epi tou 70 pousan moun nan peyi a ap viv nan mòn kidonk gen yon gwo ijans pou nou yo pwoteje mòn yo ,si se pa sa nou nan ka. Si nou gade byen foto yo , gen yonn nan yo nap remake ki chaje ak zèb elefan ,se menm ekip peyizan sa yo ki te plante zèb sa yo kèk mwa pase.

vendredi 2 octobre 2009

ITECA ogmante konesans kapasite 23 ajan veterinè
Pandan yon semèn 23 ajan veterinè ki soti nan komin Granbwa, Savanèt , Bèladè, Gwomòn , Vèrèt , Akayè te vin patisipe nan sesyon ratrapaj nan kesyon sante bèt. Gen nan Ajan veterinè sa yo se ITECA ki fòme yo gen lòt se lòt enstitisyon ki fòme yo , men preske tout te patisipe lan kanpay vaksinasyon ITECA te òganize nan lane 2008 la. Objektif aktivite sa se pou ogmante konesans ak kapasite ajan sa yo pou yo ka bay peyizan yo pi bon sèvis, epi tou pou fè pwomosyon yon lòt kalite elvaj nan milye peyizan. Nan fòmasyon ekip teknoloji ITECA a te prepare yo te travay ak ajan sou diferan tèm tankou :virus, bakteri, parasit kap atake bèt yo, yo pale sou maladi Teshen kap touye anpil kochon nan peyi. Apre tavay teyorik yo ajan te monte nan mòn Ti Boukan pou al fè yon klinik mobil kote yo te al pratik ,peyizan nan lokalite a te tou pwofite trete bèt yo genyen ki malad.Nap fè wè sou blog la kote doktè Wilfredo te opere yon bourik ki te gen yon timè nan kou li. Mètrès bourik la te kontan anpil apre operasyon sa a. Apre sesyon fòmasyon sa ajan yo te tout pwofite achte plizyè kalite medikaman nan famasi ITECA genyen nan Sant Ti Boukan. Ekip teknololji ITECA an kolaborasyon ak Regpoupman òganizasyon ki nan 4 komin Gwomòn, Savanèt, Vèrè, ak Akayè mete kanpe yon famasi medikaman bèt nan 4 komin sa yo .Famasi sa yo la pou fasilite peyizan yo ,ajan yo tou jwenn medikaman pi pre yo ,epi nan yo pi bon pri .