30 lane travay pou zafè moun andeyò a kaba

mercredi 26 octobre 2011

Pwojè poul ak CCHC nan Ti Boukan ap vanse

Pwojè sa a te derape nan mwa oktòb 2010, nap raple nou pwojè sa a, se yon pwojè ki gen pou objectif pou kreye aktivite ki pou pèmèt jèn nan seksyon Ti Boukan rantre lajan epi pou pi devan monte yon ti antrepriz. Gen 500 jèn ki benefisyè dirèk nan pwojè a 300 fanm ak 200 gason, antou nou distribye 7000 poul ak 1000 kòk Zenga ak Wouj ki gen laj 8 semenn, chak benefisyè resevwa 14 pou ak 2 kòk. Distribisyon poul yon te fèt nan mwa me ak jen. Alapapòt pwojè a nou te fè 2 seri fòmasyon pou 500 benefisyè yo, yon fòmasyon sou jesyon ti antrepriz ak yon fòmasyon sou teknik elvaj poul. Apre fòmasyon an, nan mwa avril nou te kòmanse distribiye materyèl pou konstwi kalòj pou poul yo tankou : griyaj, tòl, bwa, klou, manjwa ak abrevwa. Chak benefisyè jwenn 10 mèt griyaj, 4 fèy tòl, 2 manjwa, 2 abwevwa, plis bwa ak klou. Depi mwa jiyè ak dawou poul yo kòmanse ponn, pandan dawou ak sektanm nou enstale yon enkibatè pou kale ze yo, enkibatè sa a gen kapasite 19200 ze. Nan mwa sektanm 2011 lan benefisyè yo ranmanse plis pase 69000 ze. Ze sa yo benefisyè yo vann yo pou 125 goud chak katon 30 ze. Pou nouri poul yo, benefisyè yo resevwa chak 12 jou yon sak manje ki peze 55 liv. Soti 17 pou rive 21 oktòb benefisyè yo pote plis pase 8000 ze fètil pou mete nan enkibatè a. Vandredi 21 oktòb la nou mete enkibatè a anmach,nap tann vandredi 11 novanm pou nou retire premye ti poul ki kale yo.Nou konstate pwojè a kòmanse gen retonbe pozitif sou kominote a, jèn yo kòmanse vann ze pou rantre kòb, 500 fanmiy vin jwenn plis ze pou manje, vin gen plis ze ki disponib nan zòn nan, motosiklèt fè ti kòb yo nan transpòte manje poul epi ankouraje espri inityativ kay jèn yo

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire