30 lane travay pou zafè moun andeyò a kaba

dimanche 12 septembre 2010

Apre abri pwovizwa ITECA ak bourad Caritas Swis ak Devlopman ak Lapè ap vanse nan pwojè bati kay pou moun Ti Boukan
Depi nan fen mwa Jiyè ITECA kòmanse met men nan pwojè konstwi kay pou moun Ti Boukan.Ki objektif pwojè sa ? Objektif pwojè sa a se ede moun Ti Boukan rekonstwi kay yo apre terib tranblemantè 12 janvye 2010 a.Nap fè nou sonje tou swit apre 12 janvye ITECA ak konkou Caritas te distribiye plis pase 3000 tant ak kit bay moun Ti Boukan, kòm nou konnen apre plizyè mwa anba lapli ak solèy tant yo fin paka kenbe ankò. Se poutèt sa ITECA te wè nesesite pou ede moun Ti Boukan rekonstwi kay yo. Nan sans sa ITECA al chache bourad nan men diferan patnè li konn abitye kolabore avèl, se konsa li fè demach bò kote Caritas Swis pou ede l reyalize bèl pwojè sa a.Ki sa pwojè a ye ? Nan pwojè ITECA gen pou konstwi pou kòmanse 1700 kay ak bourad Caritas Swis,kay sa yo ap mezire 36 mèt kare,yap kouvri an tòl, genyen kap fèt ak blòk genyen kap fèt ak wòch.Bènefisyè yo gen pou yo bay kòm kontibisyon tout materyo lokal yo tankou sab,wòch, dlo ak fòs kouraj yo ITECA ak konkou Caritas ak Devlopman ak Lapè ap bay rès materyo ki nesesè yo.Pou kòmanse pwojè ap derape ak 100 kay kidonk 10 kay nan 10 lokalite epi gen 4 modèl kay kap konstwi nan lakou ITECA a nan objektif pou benefisyè yo ka chwazi modèl kay yo pi pito. Pwojè sa a ap fèt nan kolaborasyon ak regwoupman òganizasyon ki nan zòn nan. Se òganizasyon nan kominote a ki chwazi bènefisyè yo. Jiska prezan pwojè a ap byen mache nou espere lòt lane konsa peyizan Ti Boukan ap gen yon bon kay pou yo rete.

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire