30 lane travay pou zafè moun andeyò a kaba

jeudi 16 février 2012

Si Se Pa Nou Se Ki Yès? Ayisyen se potomitan rekonstriksyon Ayiti.Jou kite 25 janvye 2012 lan, ITECA te òganize yon seremoni nan Ti Boukan Gresye pou remèt kle bay 100 moun ki te patisipe nan konstriksyon 100 premye kay pami 1700 kay nan gwo kokennchen pwojè ITECA gen pou l reyalize nan Ti Boukan.
Ki sa pwojè sa ye?Tou swit pre gwo katastwòs 12 janvye 2012 lan, ITECA te pote kole ak kominote Ti Boukan nan gwo mobilizasyon pou ede popilasyon nan gwo moman difisil sa a yo li tap travèse a. ITECA te bay yon kout men nan fè yo jwenn abri pwovizwa , zouti agrikòl, istansil kwizil, swen sante ak dlo potab. Aksyon ITECA yo pat rete nan sa sèlman,nou te tanmen yon pwojè konstriksyon nan objektif pou rekonstwi pandan 3 lane (2012-2114) 1700 kay ki mezire 36 mèt kare. chak kay ap genyen yon sitèn ki kenbe 1000 galon, yon latrin ak yon sistèm ekleraj ki mache ak enèji solèy.
Ki jan ITECA ap reyalize pwojè sa a? Pwojè gen 2 faz: yon faz pilòt ki deja fini ki gen ladan 100 kay ak yon lòt faz ki kontinye konstwi rès 1600 kay ki rete yo. Pwojè sa chita sou 3 potomitan: yon pati nan pwojè a marande ak manman objektif pou bon jan amelyorasyon kondisyon lavi kominote Ti Boukan. Lòt pati nan pwojè se motive epi mobilize moun nan kominote a pou rive travay nan tèt ansanm nan yon gwo konbit rekonstriksyon ki tanmen nan Ti Boukan an. Lòt pati nan pwojè a toujou se gade anndan pwojè a ki nou mete kape enfrastiki kominotè tankou sant lwazi, sant sante ak lòt enfrastrikti pou pwoteje anviwonman an. Nap souliye pwojè a pa mobilize fami patisipan yo sèlman, men lòt aktè nan kominote a tankou òganisasyon peyizan yo ak otorite lokal yo.Pwojè sa gen poul kontinye ane sa a,ITECA prevwa konstwi 500 kay nan Ti Boukan.

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire